Algemene voorwaarden

Definities

Onder “cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever en/of de gebruiker c.q. afnemer van diensten en/of producten van Freelance in Sales.

Onder “Leverancier” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan degene die aan Freelance in Sales diensten en/of producten levert.

Onder “Partijen” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan Cliënt en Freelance in Sales gezamenlijk en of over en weer. Onder “schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Freelance in Sales en overeenkomsten met Freelance in Sales en leveringen van diensten en/of producten van/door/aan Freelance in Sales.

1.2 Algemene, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de cliënt en/of van derden zijn niet van toepassing, tenzij door Freelance in Sales uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Freelance in Sales zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 Opdrachten aan Freelance in Sales kunnen alleen worden beschouwd als door Freelance in Sales aanvaard, indien deze aanvaarding schriftelijk door Freelance in Sales is gedaan.

1.5 Freelance in Sales is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

1.6 Overeenkomsten met een langlopend en wederkerend karakter worden in overleg afgesloten voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Freelance in Sales en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2 De rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van/door/aan Freelance in Sales.

3. (Leverings)termijnen

3.1 Alle door Freelance in Sales aangegeven (leverings)termijnen zijn slechts richtlijnen.

3.2 Bij overschrijding van een (leverings) termijn door Freelance in Sales kan de cliënt geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor geleden schade en kan de cliënt de overeenkomst niet ontbinden zonder Freelance in Sales daarvoor volledig schadeloos te stellen.

3.3 Indien Freelance in Sales bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de cliënt, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de cliënt in gebreke is gebleven plus twee weken.

3.4 Indien Freelance in Sales met een cliënt en bepaalde afname van diensten en/of producten in/per een bepaalde periode is overeengekomen, wordt Freelance in Sales geacht hiervoor capaciteit te hebben gereserveerd. Indien de cliënt meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is Freelance in Sales gerechtigd de cliënt de volledige kosten en/of omzetderving door de gereserveerde capaciteit in rekening te brengen.

3.5 Indien de cliënt langer dan zestig dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in 3.3 en 3.4 genoemde informatie en/of gegevens, is Freelance in Sales gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op volledige vergoeding als vermeld in artikel 3.4.

3.6 Freelance in Sales is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering. Tevens heeft Freelance in Sales de afgesproken werkdagen te spreiden over de lopende maand in het geval van ziekte en/of andere omstandigheden.

4. Tarieven

4.1 Alle door Freelance in Sales geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 Inflatoire, algemeen economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Freelance in Sales het recht haar prijzen te wijzigen.
Dezelfde ontwikkelingen geven Freelance in Sales ook het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst te wijzigen, ook indien met een cliënt een bepaalde prijs per uur en/of handeling is overeengekomen.

4.3 In het in artikel 4.2 genoemde geval heeft de cliënt het recht, binnen 1 maand nadat hem mededeling van tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht de tariefwijziging te accepteren.

4.4 De cliënt komt geen (tussentijds) recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel indien een tariefwijziging het directe gevolg is van (een) overheidsmaatregel(en).

5. Aansprakelijkheid

5.1 Freelance in Sales sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de wet dwingend geregeld is.

5.2 De aansprakelijkheid van Freelance in Sales, uit welke hoofde dan ook, zal het totale bedrag van de overeenkomst met de cliënt, dan wel het totale bedrag van de facturen van de tweemaanden voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid, naar keuze van Freelance in Sales nooit te boven gaan.

5.3 Freelance in Sales is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Freelance in Sales uit naam van de cliënt gevoerde persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten met derden.

5.4 Freelance in Sales is ter zake van door haar van opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van Freelance in Sales verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor/bij de cliënt.

5.5 Freelance in Sales kan, doordat zij regelmatig computerbestanden met derden uitwisselt, niet garanderen dat door Freelance in Sales aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn van elementen – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen – die storingen of schade welke aard ook kunnen veroorzaken.

5.6 In geen geval zal Freelance in Sales aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies – zelfs indien Freelance in Sales op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Vrijwaring

6.1 De cliënt zal Freelance in Sales en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelaren of nalaten van de cliënt in strijd met enige bepaling van een met Freelance in Sales gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden.

6.2 De cliënt zal Freelance in Sales en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand.

7. Betaling

7.1 Door Freelance in Sales verzonden facturen dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door Freelance in Sales.

7.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening. De cliënt kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

7.3 Indien de cliënt niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn aan de (volledige) betalingsverplichting heeft voldaan, is de cliënt van rechtswege in verzuim en behoudt Freelance in Sales zich het recht om de wettelijke rente verschuldigd over het (restant) factuurbedrag te vereffenen, alsmede de (buiten)gerechtelijke incassokosten. Tevens komt aan Freelance in Sales als dan het recht toe andere (buiten)gerechtelijke maatregelen, waaronder verstaan, maar niet beperkt tot opschorting van de dienstverlening en verrekening van openstaande vordering, toe te passen.

8. Geheimhouding & non-concurrentie

8.1 In het kader van de overeenkomst krijgt Freelance in Sales mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie betreffende Cliënt onder ogen en vice versa. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en cliënt garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van partijen, die inzage krijgen in de documenten, alsmede derden, die door partijen inzage in de documenten wordt gegevens, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Partijen garanderen dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en andere informatie wordt gewaarborgd en zullen alle verkregen informatie niet openbaren aan derden, tenzij deze informatie reeds in het publieke domein is.

8.2 Indien partijen de informatie moeten openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enig andere overheidsmaatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zullen partijen elkaar vooraf informeren over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg.

8.3 Openbaring van enige documenten en kennis in strijd met voorafgaande leden zal leiden tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 1.000 (duizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

8.4 Cliënt zal geen werknemers, freelancers of leveranciers van Freelance in Sales benaderen om werkzaamheden voor cliënt te verrichten tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van Freelance in Sales op straffe van een direct opeisbare boete van Euro 15.000 (vijftiend duizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

9. Database

9.1 Cliënt is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijdering van adresgegevens van klanten/prospects /contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.Infofilter.nl, rechtstreeks aan cliënt of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet of andere wetten en/of richtlijnen van overheidswege. Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van cliënt.

10. Overmacht

10.1 Indien Freelance in Sales door overmacht niet haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

10.2 Onder overmacht van Freelance in Sales wordt verstaan elke van de wil van Freelance in Sales onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Freelance in Sales kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachttoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

10.3 In het geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding.

10.4 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

11. Beëindiging overeenkomst

11.1 Partijen kunnen een overeenkomst, welke is aangegaan voor een onbepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Partijen kunnen een overeenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde tijd, tussentijds opzeggen door uiterlijk één maand voor het einde van de lopende periode aan de andere partij schriftelijk mede te delen de overeenkomst te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 Freelance in Sales is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de cliënt één maand voor het einde van de lopende periode aan de andere partij schriftelijk mede te delen de overeenkomst te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 Indien de cliënt in verzuim is, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement verkeert, of een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement heeft gedaan, heeft Freelance in Sales het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde diensten alsmede (schade)vergoeding voor reeds ingeplande campagnes of delen daarvan en vergoeding van verdere schade.

12 Onverbindendheid

12.1 Indien enige bepaling van een met Freelance in Sales gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijn de specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wèl verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met Freelance in Sales gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.